Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, diners exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

2. Betaling

Betalingen dienen 8 dagen na factuurdatum door The Foodvillage BVBA te zijn ontvangen.

3. Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan The Foodvillage BVBA blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

4. Annulering

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van The Foodvillage BVBA in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd. Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering: 100% van totaalbedrag factuur. Veertien dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60% van totaalbedrag factuur. Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35% van totaalbedrag factuur vermeerderd met gemaakte kosten. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan The Foodvillage BVBA te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door The Foodvillage BVBA.

5. Opgegeven Aantallen

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en The Foodvillage BVBA is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen. Indien de opgegeven aantallen door de cliënt 10 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 10% lager liggen dan het volgens overeenkomst af gesproken (of geschat) aantal, heeft The Foodvillage BVBA het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te annuleren of de afgesproken prijs aan te passen.
Let op: 
Het afvallen van aantallen binnen de 3 dagen voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.

3. Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan The Foodvillage BVBA blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

6. Overmacht

In geval van overmacht heeft The Foodvillage BVBA het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. 
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

  • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • Stakingen.
  • Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
  • Brand of ongevallen.
  • Transportbelemmeringen.
  • Iedere storing in de geregelde productie. 


7. Aansprakelijkheid

The Foodvillage BVBA is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan The Foodvillage BVBA terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en The Foodvillage BVBA nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

8. Weigeringen cq. beëindiging van orders en/of opdrachten

The Foodvillage BVBA behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/ of opdracht reeds mocht zijn bevestigd danwel met de uitvoering van de order en/ of opdracht mocht zijn begonnen. The Foodvillage BVBA heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van The Foodvillage BVBA te weigeren of de order en/ of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen(onmiddellijk) te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. The Foodvillage BVBA heeft het recht (in geval van toepasselijkheid van bovenstaande) op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en /of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren(voortijdig) beëindigen van de order en/ of opdracht.

9. Betwisting

a) Eventuele klachten m.b.t. het evenement dienen aangetekend geformuleerd worden binnen een vervaltermijn van 7 dagen na datum van het evenement. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de klant niet het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens The Foodvillage BVBA op te schorten, noch het recht om de bestelling te annuleren. Indien de klacht gegrond is, zal de maximale aansprakelijkheid van The Foodvillage BVBA in elk geval de prijs van de dienst niet overschrijden en heeft The Foodvillage BVBA de keuze om indien mogelijk de gebrekkige of niet-conforme dienst aan te passen, of om de klant te vergoeden voor de door hem geleden directe schade (beperkt tot maximaal de prijs van de desbetreffend kostprijs van de dienst).

b) Elke betwisting van een overeenkomst met The Foodvillage BVBA wordt beheerst door de Belgische wetgeving waarbij uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd zijn om de geschillen te beslechten, ongeacht de aard en plaats van uitvoering van de overeenkomst.The Foodvillage BVBA

Lange Ravestraat, 5  1982 Elewijt

BTW: BE0563.517.837

IBAN: BE72652838315916 BIC: HBKABE22